کسب و کار در مسیر صحیح ...

تعریف مشاوره مدیریت، صرفاً تمرین کمک به کسب و کارها برای بهبود عملکرد است. بنابراین، یک مشاور مدیریت چه کاری انجام می دهد؟ مشاوران  بسیاری از خدمات مشاوره مدیریت را ارائه می دهند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

برنامه ریزی استراتژیک: برنامه ریزی استراتژیک رشته ای است که متعهد به تهیه نقشه راه برای هدایت ابتکارات استراتژیک یک سازمان است. اغلب بر روی نیازهای کسب و کار و توانایی راه حل های فناوری اطلاعات برای برآوردن این نیازها تمرکز می کند. برنامه ریزی استراتژیک در نهایت منجر به فرآیندهایی می شود که مستقیماً کارایی عملیاتی، پاسخگویی بازار و ارزش مشتری را بهبود می بخشد.

برنامه ریزی جانشین پروری: در توسعه سازمانی، برنامه ریزی جانشین پروری یک فرآیند مداوم و متمرکز بر آینده است که برای ترسیم یک استراتژی خاص برای دستیابی به ماموریت، ابتکارات و اهداف سازمان از طریق نیروی کار استفاده می شود. این پیشرفت شامل ارزیابی نیازهای پرسنل آینده، شناسایی شایستگی های مورد نیاز، و ارزیابی، توسعه و حفظ تیمی از کارکنان با استعداد برای اطمینان از تداوم رهبری در موقعیت های حیاتی است.

توسعه سازمانی: توسعه سازمانی فرآیند برداشتن گام ها برای توسعه منابع داخلی (کارکنان، کارکنان) و متدولوژی های داخلی (استراتژی ها، فرآیندهای تجاری) برای حمایت از ماموریت و اهداف سازمان است.

تسهیل: تسهیل در کسب و کار، توسعه سازمانی و تصمیم گیری توافقی، به فرآیند طراحی و اجرای یک جلسه موفق اطلاق می شود. تسهیل در خدمت نیازهای هر گروهی است که با هدف مشترکی مانند تصمیم گیری، حل یک مشکل، یا صرفاً تبادل ایده و اطلاعات، ملاقات می کند.

مدیریت تغییر سازمانی: برای رقابت، سازمان ها باید تغییرات را بپذیرند. مدیریت تغییر سازمانی (OCM) بر روی «سمت افراد» تغییر تمرکز دارد. مدیریت ناکارآمد این فرآیند اغلب منجر به پذیرش ضعیف، ناکارآمدی و در نهایت شکست پروژه می شود.

این خدمات به کسب و کار شما کمک می کند تا زمینه های بهبود را شناسایی و اجرا کند و راه حل های مناسب متناسب با منابع و قابلیت های شما را توسعه دهد. راه حل های ما منابع شما را برای ارائه ارزشی همسو با اهداف و اهداف سازمانی شما توانمند می کند.

انتهای مطلب/