02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com
آشنایی با نظریه مدیریت از طریق اهداف

آشنایی با نظریه مدیریت از طریق اهداف

برای آشنایی با مدیریت باید مجموعه‌ای مفاهیم شامل توصیه‌هایی برای رهبری را مور بررسی قرارداد. پیتر دراکر نظریه‌ی مدیریت را اولین بار از طریق اهداف را در کتاب «آیین مدیریت» معرفی کرد. مدیریت از طریق اهداف به اصل تعیین اهداف به‌صورت مشترک و از این طریق ایجاد شفافیت در...
۶ سبک رهبری هیجانی به روش گلمن

۶ سبک رهبری هیجانی به روش گلمن

یکی از ارکان کلیدی رهبری هیجانی، شناخت خود و دیگران است. توانایی شناخت هیجانات و پاسخ به آنها به این معنا است که رهبر به‌طور مثال می‌داند که چه زمان باید به کارمند خود گوش دهد یا اینکه به وی انگیزه بدهد. این موضوع همسو با مدیریت موقعیتی است که موقعیت‌های مختلف را در...
نظریه‌ی ویژگی‌های شخصیتی رهبری گوردون آلپورت

نظریه‌ی ویژگی‌های شخصیتی رهبری گوردون آلپورت

رهبری ویژگی‌های شخصیتی از قدیمی‌ترین نظریه‌ها در حوزه رهبری است و این مقوله ارتباط تنگاتنگی با روانشناسی شخصیت و ابزارهای بسیاری دارد که برای سنجش آن طراحی‌شده و می‌شود. نظریه ویژگی‌های شخصیتی به شخصیت رهبران به‌عنوان افراد می‌پردازد و ابعاد مختلف آن را اندازه‌گیری...
مدل ویژگی‌های شغلی هک من

مدل ویژگی‌های شغلی هک من

مدل ویژگی‌های شغلی هک من بر ویژگی‌های خاص شغل، وظایف و فعالیت‌های آن، نحوه کنار هم قرار گرفتن آنها و تأثیر آن بر کلیت شغل متمرکز می‌شود. این مدل بر پایه این فرض استوار است که سازماندهی بهینه فعالیت‌ها از طریق جلب مشارکت کارکنان و چشم‌اندازی بهتر برای آنها، میزان...
۷ اصل نورولیدرشیپ بر مبنای نظریات الگر

۷ اصل نورولیدرشیپ بر مبنای نظریات الگر

الگر در کتاب خود با عنوان نورولیدرشیپ بر اساس یافته‌های علمی چهار سیستم را در مغز معرفی می‌کند که عبارت‌اند از: سیستم پاداش، سیستم هیجانی، سیستم حافظه و سیستم تصمیم‌گیری؛ و همچنین بیان می‌کند که این سیستم‌ها چگونه با یکدیگر کار می‌کنند و چگونه می‌توان از آن‌ها برای...