ایجاد برنامه های بازاریابی رسمی برای سلامت بلند مدت یک سازمان خدمات مالی حیاتی است. با جود این، بسیاری از ارائه دهندگان خدمات مالی برنامه بازاریابی را به طور مرتب دنبال نمی کنند و اکثرا بدون هیچ استراتژی رسمی به فعالیت می پردازند.  در این بخش همراه با کسب و کار دماوند، ساختار های برنامه های استراتژیک بازار در بخش های خدمات مالی به طور کلی تشریح می شود.مراحلی که برای ایجاد یک برنامه بازاریابی برای سازمان های خدمات مالی مورد نیاز هستند عبارتند از:

فهمیدن محیط بازار: اولین قدم در فرآیند برنامه ریزی بازاریابی، به دست آورن درک عمیق و دقیق از محیطی است که آن بنگاه درآن فعالیت می کند.شناخت عواملی که در گذشته بر کسب و کار سازمان تاثیر گذاشته اند و آنهایی که بر آینده اش تاثیر میگذارند، حیاتی است. این تحلیل نیازمند ارزیابی و تحلیل آماری مشتریان بالقوه و فعلی سازمان است. توجه به میزان تاثیرگذاری قوانین بر جذابیت پیشنهادات شرکت نیز بسیار مهم است.

شناسایی فرصت: زمانیکه محیط سازمان های خدمات مالی از نزیک مورد ارزیابی و آزمایش قرار می گیرد، مدیریت باید قادر باشد تا فرصت های بهبود و رشد را شناسایی کند. در این قدم فرصت ها و تهدید های بالقوه باید ارزیابی شوند و به هنگام تعامل با این نیروها لازم است از پیش نقاط قوت و ضعف شرکت به طور کامل شفاف سازی گردد.

تعیین اهداف: دراین مرحله، مدیریت باید تعیین اهداف خاص برای افق برنامه ریزی را آغاز کند. این اهداف باید قابلیت های شرکت را به همراه نیاز ها و الزامات مشتریان برای خدمات ارائه شده، انعکاس دهد. برای خودداری از تمرکز و ناتوانی در اولویت دهی به فعالیت های بازاریابی، تعداد اهداف شناسایی شده باید محدود باشد. میتوان اهداف را به صورت اولیه و و ثانویه اولویت بندی کرد.

همچنین بخوانید:   روابط عمومی فروش را دریابید!

مشخص کردن یک راهبرد جامع: زمانیکه اهداف شناسایی شدند، مشخص کردن راهبرد جامعی که به دستیابی به آنها کمک کند حیاتی است. این راهبرد باید مبتنی بر قابلیت های متنوع بنگاه باشد که در قدم دوم شناسایی شدند.(شناسایی فرصت)

تعیین نتایج مالی مورد انتظار از برنامه بازاریابی: قدم بعدی در فرآیند برنامه ریزی بازار، کمی ساختن نتایجی است که ممکن است به عنوان نتایج اجرای برنامه مورد انتظار باشند.در این مرحله، تاثیرات سه علامت حیاتی از عملکرد بنگاه باید انازه گیری شود: (الف) سودها (ب) بازده سرمایه گذاری (ج) عایدی ها باید مدل های لازم که به کمی کردن عایدی و جریانات هزینه کمک می کنند، ایجاد و پیشبینی مالی انجام گیرد. در حقیقت، در بسیاری از برنامه های بازاریابی، برای فراهم کردن تصویر کاملی از سه خروجی ممکن، تلفیق های متفاوتی از نتایج ایجاد می شود، (الف): سناریوی بدبینانه (ب): سناریوی خوشبینانه (ج): محتمل ترین سناریو. انجام چنین کاری تصویر کاملی از خروجی های ممکن برای یک راهبرد مفروض به دست می دهد و بخش بسیار مهمی در این فرآیند است. چرا که این امکان وجود دارد که نتایج تخمین زده شده از نزدیک آزموده شده و توسط سطوح بالاتر مدیریت و سرمایه گذاران بالقوه مور سوال قرار گیرد.

مشخص کردن عمل ها و زمان بندی: قدم نهایی در فرآیند برنامه ریزی بازار ترسیم شفاف خطوط کلی و جزئی فعالیت هایی است که در سرتاسر دوره برنامه ریزی رخ می دهند. برای انجام چنین کاری، ایجاد یک ترتیب رخداد نگاری برای مشخص کردن زمانی که بازاریابی جنبه های متنوع یک خدمت مالی انجام می شوند حائز اهمیت است. اغلب بهتر است که زمان هایی به فعالیت هایی متنوع مانند ایجاد تغییرات در قیمت، طرح های جامع تبلیغاتی و دیگر فعالیت های بازاریابی مربوط به توزیع و تحویل خدمت قرار داده شود.

همچنین بخوانید:   9 مزیت بازاریابی محتوا مداوم و باکیفیت بالا

برمبنای آزمایشات دقیق از حقایق و فهم دقیق از محیطی که بنگاه درآن فعالیت می کند، بازاریابان خدمات مالی می توانند سازمان های خود را برای سرمایه گذاری بر روی فرصت های نوظهور هدایت کنند. سال های پیش رو سرشار از چالش ها و فرصت ها خواهد بود و توسعه و اجرای برنامه های بازاریابی شناخته شده، الزامی برای دستیابی به موفقیت و راهبردی در محیط جدیدی است که بازاریابان خدمات مالی با آن مواجه می شوند.

انتهای مطلب/