02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com
مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری‌ها (CBBE)

مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری‌ها (CBBE)

نکات راهنما و مسیری را برای برند سازی پیش روی سازمان قرار داده و معیاری را ارائه می‌کند که با استفاده از آن برندها می‌توانند پیشرفت‌های خود را در برند سازی ارزیابی کرده و درعین‌حال چارچوبی را برای هدایت فعالیت‌های تحقیقاتی بازاریابان در اختیار داشته باشند. علاوه بر...
هم‌نوایی با برند

هم‌نوایی با برند

گام نهایی مدل برای ایجاد رابطه غایی میان مشتری و برند بر سطح همانندسازی میان آنها تکیه دارد که امروز در کسب و کار دماوند به آن می پردازیم. هم‌نوایی با برند شاخصی است که تشریح کننده ماهیت این رابطه و میزانی است که مشتری‌ها احساس می‌کنند با برند «روی یک موج فکری» قرار...
شش نوع برند سازی هیجانی

شش نوع برند سازی هیجانی

احساسات نسبت به برند عبارتند از: پاسخ ها و واکنش های هیجانی و عاطفی مشتری ها نسبت به برند. احساسات به برند همچنین با جریان های اجتماعی که تحت تاثیر برند ایجاد می شوند در ارتباط هستند. هیجاناتی که تحت تاثیر یک برند در افراد ایجاد می شوند، می توانند تداعیات ذهنی قوی و...
تصویرسازی ذهنی از برند

تصویرسازی ذهنی از برند

عنصر دیگر مفهوم برند، تصویرسازی ذهنی از آن است که همراه با کسب و کار دماوند به آن می پردازیم. تصویرسازی ذهنی از برند به ویژگی‌های برونی محصول یا خدمت_ شامل شیوه‌های ارضای نیازهای اجتماعی و روانی مشتری_ وابسته است. این عنصر، شیوه تفکر و ذهنیات افراد را در خصوص برند...
روابط عمومی و برندسازی

روابط عمومی و برندسازی

روابط عمومی برند را می سازد و تبلیغات برند را سرپا نگه می دارد. تبلیغات به روش کنونی در حال انقراض می باشد و در اصطلاح تبلیغات مرده نامیده می شود، البته به این معنا نیست که نیازی به تبیلغ نیست همانطوری که می گویند نقاشی مرده است با اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری...
فرآیند احیای برند

فرآیند احیای برند

حتی بزرگ ترین و بهترین برندها نیز کم کم جذابیتشان را از دست می دهند چرا که رقبای جدید می توانند از لحاظ ویژگی و قیمت از آنها پیشی بگیرند، کانال های توزیع جدید به وجود بیاید و یا فناوری های جدید ممکن است ظاهر شود و همزمان فناوری های قدیمی منسوخ شود. همچنین فرهنگ ها،...