توسعه کسب و کار شما وابسته به موفقیت مارکتینگ شماست. مارکتینگ که تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش و فروش شما را پوشش می دهد، فرآیندی است که با آن محصول یا سرویس شما به مشتریان بالقوه معرفی می شود و باعث می شود به خرید آن تشویق شوند. ممکن است کسب و کار شما بهترین محصول یا سرویس را ارائه دهد؛ اما بدون مارکتینگ مشتریان از وجود آن مطلع نخواهند شد. این می تواند تا جایی به ناکامی منجر شود که فروش شما بسیار کاهش یابد و مجبور به تعطیل کردن کسب و کار شوید!

جهت توسعه کسب و کار، محصول یا سرویسی که آن کسب و کار ارائه می دهد می بایست به درستی به مشتریان بالقوه شناسانده شود. اگر کسب وکار شما در جامعه شناخته شده است و ارتباط شما با مشتریان برقرار است شما می بایست بر اساس استراتژی مارکتینگ صحیح محصول یا سرویس را به مشتریان معرفی نمایید. بدون مارکتینگ صحیح و به موقع ممکن مشتریان هرگز از وجود محصول یا سرویس شما آگاه نشوند و کسب و کار شما فرصت توسعه و موفقیت نخواهد داشت.

فروش بیشتر

هنگامی که محصول یا سرویس شما به مشتریان معرفی شد شانس شما برای افزایش خرید های آن ها بیشتر خواهد شد. جایی که مارکتینگ موجب آگاهی از برند و محصول شما در بازار شد، مشتریان شروع به معرفی شما به دیگران خواهند کرد. در نتیجه فروش شما توسعه خواهد یافت. بدون به کار گیری استراتژی مارکتینگ صحیح ، توسعه فروش و توسعه کسب و کارتان بعید به نظر می رسد.

شهرت شرکت

توسعه کسب و کار در گرو برند کسب و کار است. مارکتینگ با استراتژی صحیح موجب برندینگ و در نتیجه شناخت صحیح کسب و کار خواهد شد. هنگامی که انتظارات مشتریان یک کسب و کار افزایش می یابد، شهرت آن نقش اساسی تر در توسعه کسب  و کار دارد. در واقع توسعه کسب و کار، بهبود برند کسب و کار و افزایش فروش وابسته به یکدیگرند و برند شما توسعه نخواهد یافت؛ مگر در حالتی که استراتژی مارکتینگ شما به درستی مشخص شود و پیگیری گردد.

رقابت

انتخاب قیمت گذاری صحیح بر اساس استراتژی مارکتینگ کسب و کار شما، به رقابت کسب و کار شما در بازار با سایر رقبا کمک کننده خواهد بود. مارکتینگ کمک می کند قیمت ها را به درستی و بر اساس جایگاه برندتان در میان رقبا انتخاب کنید و این سبب خواهد شد مشتریان را به سمت خود سوق دهید. مارکتینگ به رقابت کسب و کار شما با رقبا کمک خواهد کرد و این به توسعه به موقع کسب و کار شما منتج خواهد شد.

همچنین یک برنامه جامع مارکتینگ در سایر حوزه ها نیز منجر به توسعه کسب و کار خواهد شد؛ اما این در حالی است که معمولاً اجرای برنامه های مارکتینگ هزینه های فراوانی در بر خواهد داشت پس تعیین استراتژی، اقدام صحیح، اولویت بندی و اشراف کامل به برنامه مارکتینگ در توسعه کسب و کار شما بسیار کلیدی است.

انتهای مطلب/