سهم بازار (Market Share) عبارت است از درصدی از بازار به ازای یک موجودیت خاص، که این درصد از بازار برحسب واحد یا درآمد تعریف خواهد شد. مارکترها باید بتوانند هدف‌های فروش را به سهم بازار ترجمه کنند. چراکه این امر نشان خواهد داد که آیا پیش‌بینی‌ها از طریق رشد بازار تحقق پیدا خواهند کرد و یا از طریق تصاحب سهم رقبا؛ اما باید توجه داشت که سهم ربایی بازار از رقبا همیشه سخت‌ترین کار است. در چشم‌انداز رقابتی، سهم بازار برای مشاهده علائم تغییر از نزدیک، رصد خواهد شد و معمولاً اقدامات راهبردی یا تاکتیکی را بر خواهد انگیخت.

سهم بازار نشان‌دهنده آن است که یک شرکت تا چه اندازه نسبت به رقبایش بهتر عمل می‌کند. این شاخص مارکتینگ در صورتی با تغییرات در درآمد حاصل از فروش تکمیل شود، به مدیران کمک می‌کند که هم تقاضای اصلی (Primary Demand) و هم تقاضای انتخابی (Selective Demand) را در بازارشان ارزیابی نمایند. این شاخص مارکتینگ آن‌ها را قادر می‌سازد که نه‌تنها رشد کل یا نزول بازار را قضاوت کنند، بلکه در مورد روندها در انتخاب‌های مشتریان میان رقبا نیز قضاوت کنند.

در حالت کلی رشد فروش ناشی از رشد کل بازار (تقاضای نخستین) کم‌هزینه‌تر و سودآورتر از رشدی است که در اثر به دست آوردن سهم رقبا به دست می‌آید. از طرفی، از دست دادن سهم بازار می‌تواند نشانه‌ای از مسائل مشکل‌ساز بلندمدتی باشد که به جرح‌وتعدیل‌های استراتژیک نیاز دارند. ممکن است کسب و کار های دارای سهم بازار کمتر از یک جای مشخص نتوانند بقای خود را حفظ نمایند. به همین ترتیب در درون خط محصول یک شرکت، روندهای سهم بازار برای هریک از محصولات به‌عنوان معیار اولیه فرصت‌ها یا مسائل آینده در نظر گرفته خواهند شد.

سهم بازار: درصدی از یک بازار است که به حساب یک موجودیت مشخص گذاشته می‌شود.

سهم بازار برحسب واحد: واحدهای فروش رفته به‌وسیله یک شرکت معین، به‌عنوان درصدی از کل فروش بازار که با همان واحدها اندازه‌گیری شده است.

سهم بازار برحسب درآمد: سهم بازار برحسب درآمد با سهم بازار برحسب واحد بر این است که منعکس کننده قیمت‌هایی است که در آن‌ها کالاها فروخته می‌شوند. در حقیقت یک راه نسبتاً آسان برای محاسبه قیمت نسبی آن است که سهم بازار برحسب درآمد بر سهم بازار برحسب واحد تقسیم شود. معادله زیر همانند سهم بازار بر اساس واحد، می‌تواند برای سهم بازار بر اساس درآمد شکل دیگری از خود نمایش دهد تا از روی دو متغیر دیگر، یعنی درآمد حاصل از فروش یا کل درآمد حاصل از فروش در بازار محاسبه شود.

انتهای مطلب/