مدل اولیه AIDA بر اساس روانشناسی تبلیغات و رفتار مصرف کننده حدود ۸۰ سال قبل طراحی شده که در سالهای اخیر به AIDAS به عنوان یک ابزر آموزشی معتبر و تکامل یافته تبدیل شده است.

این مدل ترکیبی است از حروف اول کلمات Attention به معنی توجه، Interest به معنی علاقه، Desire به معنی تمایل، Action به معنی عمل و تصمیم خرید و Satisfaction به معنی رضایت می باشد.

به موجب این مدل، عامل ارتباط یا تبلیغ کننده باید در یک جلسه ملاقات یا در یک دوره کوتاه و در ارتباط با مشتری احتمالی، ابتدا مدل AIDA را اجرا و در بلند مدت و با کسب رضایت مشتری آن را به صورت AIDAS گسترش دهد.

در ادامه به بررسی اجزای مدل آیداس می پردازیم:

جلب توجه: برای جلب توجه مخاطب یا مشتری احتمالی می توان با بر شمردن صفات و ویژگی های متمایز محصول و یا موارد کاهش هزینه و صرفه جویی های مالی این عمل را انجام داد. تاکید بر تمایزات، جدید بودن، آخرین تکنولوژی، کمیاب بودن از جمله شیوه های جلب توجه می باشد.

علاقه: حس کنجکاوی مخاطب باید جلب شود تا حاضر شود به پیام عامل تبلیغات گوش دهد. ذکر مثالهایی از خشنودی مشتریان قبلی از جمله روشهای تحریک علاقه آنها می باشد.

تمایل: پس از اینکه مخاطب پیامهای عامل تبلیغات را گوش داد و نیاز به محصول معرفی شده را پذیرفت و با اطلاع از رضایت مشتریان قبلی به منافع محصول تبلیغ شده آگاه گردید، اکنون می بایست نسبت به القای حس در اختیار داشتن محصول اقدام گردد. وعده تخفیف یا جایزه و امتیازاتی از این قبیل از موارد ایجاد این میل درونی در مخاطب می باشد.

عمل: در این مرحله مخاطب باید مجاب شود و به حس و درکی برسد که این کالا یا برند از انواع مشابه بهتر است و زودتر و کم هزینه‌تر نیاز او را برآورده می کند تا در نهایت منجر به عمل خرید گردد.

رضایت: حالت خوشحالی یا شادمانی مخاطب پس از مصرف محصول منجر به تداوم خرید و گرایش مثبت به یک کالا یا برند یا بنگاه اقتصادی می شود.

انتهای مطلب/