کسب و کار در مسیر صحیح ...

یک راه دیگر برای تعریف راهبرد مارکتینگ؛ این است که به نحوه متمایز کردن و تعیین جایگاه محصول یا خدمت آینده دار خود و نحوه‌ایجاد یک برند برای آن توجه کنید. متمایز کردن عبارت است از اینکه محصول شرکت خود را از محصول رقبا به نحوی مشخص کنید که برای مشتریان قابل فهم باشد. شما می‌توانید به لحاظ فیزیکی یا از طریق خدماتی که شرکتتان در پشتیبانی از محصول ارائه می‌کند، محصولات خود را متمایز کنید.

وجوه تمایز فیزیکی محصول عبارت است از:

 • شکل: اندازه، قالب، ساختار فیزیکی. برای مثال؛ روکش و میزان قرص آسپرین.
 • قابلیت‌ها: همانند قابلیت جدید ویرایش متن یک نرم‌افزار پردازش واژه.
 • کیفیت عملکرد: سطحی که مشخصات اصلی عملکرد محصول در آن قرار دارد.
 • کیفیت هماهنگی: میزان عملکرد هماهنگ تمام اجزای محصول.
 • دوام: طول عمر مورد انتظارات محصول تحت شرایط عادی یا فشار.
 • اعتبار: احتمال عدم خرابی یا نقص محصول.
 • قابلیت تعمیر: میزان راحتی تعمیر محصول در صورت خرابی.
 • سبک: ظاهر محصول و احساسی که به مشتری می‌دهد.
 • طراحی: نحوه‌ای که تمام کیفیت‌های قبلی در کنار هم کار می‌کنند. (کاربری آسان، ظاهر خوب، طول عمر زیاد)

وجوه تمایز محصول به لحاظ خدمات پشتیبانی، شامل این موارد می‌شود:

 • راحتی سفارش: میزان راحتی مشتریان در خرید محصول.
 • تحویل: میزان دقت و سرعت در تحویل محصول.
 • نصب: کیفیت انجام کار برای قابل‌استفاده کردن محصول در مکان موردنظر
 • آموزش مشتری: ارائه پیشنهاد آموزش استفاده از محصول به مشتریان.
 • مشاوره مشتری: ارائه خدمات مشاوره یا تحقیق به خریداران محصول.
 • نگهداری و تعمیر: میزان کمک شرکت به مشتریان در نگهداری از محصول در شرایط کاری خوب.

انتهای مطلب/