وظایف مسئول تبلیغات ؛ مسئول، متصدی، کارشناس، مدیر یا هر شخصی که وظیفه ایجاد ارتباط بازرگانی از نوع تبلیغات را به عهده دارد، اعم از اینکه در داخل واحد اقتصادی شاغل باشد یا یک آژانس و یا مشاور تبلیغاتی باشد، باید امور زیر را انجام دهد:

  1. تعیین هدف از تبلیغات
  2. شناسایی دقیق مخاطب هدف گیری شده
  3. تفکر و پیش بینی پاسخ یا رفتار مورد انتظار از مخاطب
  4. انتخاب و طراحی پیام
  5. انتخاب منبع ارسال پیام (چه کسی؟)
  6. انتخاب و خرید زمان و محل رسانه
  7. تخمین بودجه برای رسیدن به هدف
  8. طراحی مکانیسمی برای جمع آوری پاسخ ها
  9. محاسبه ثمر بخشی تبلیغات انجام شده
  10. ادامه برنامه یا اصلاح یا قطع آن
همچنین بخوانید:   تفاوت مارکتینگ و توسعه کسب و کار چیست؟