مدل 6W

به موجب مدل مدل شش سوال ۶W هر تصمیم گیرنده در مورد تبلیغات باید قبل از هر اقدام عملی برای شش سوال زیر جواب داشته باشد. بدیهی است جواب های درست، منطقی و متعادل از لحاظ زمان و هزینه و شرایط رقابت، فعالیت تبلیغاتی را مثمر ثمر خواهد کرد.

  1. مخاطب من کیست؟ (WHO)
  2. مخاطب من کجاست؟ (WHERE)
  3. چه پیامی را باید به او انتقال دهم؟ (WHAT)
  4. چرا باید این پیام را انتقال دهم؟ (WHY)
  5. از طریق کدام رسانه باید به او پیام دهم؟ (WHICH)
  6. چه وقت باید با او ارتباط برقرار کنم؟ (WHEN)