فارغ از اینکه آموزش‌دهنده داخلی یا خارج از سازمان است، موفقیت و یا شکست آموزش‌دهنده بستگی به آن دارد که او پیش از شروع دوره چه اهداف و محتوایی را برای دوره آموزش فروش مشخص می‌کند و دوره برگزارشده تا چه حدی مطابق با آن اهداف و محتواست. در ادامه همراه شوید تا به بیان مواردی ساده که موجب عدم موفقیت دوره آموزش فروش می‌شوند بپردازیم:

  1. شرکت‌کنندگان اطلاعات صحیحی درباره محل و زمان اجرای دوره و همایش نداشته و به‌موقع به همایش نمی‌رسند.
  2. ابزار و تجهیزات لازم در مکان مناسب و محل برگزاری دوره فراهم نمی‌شود.
  3. تجهیزات و مواد موردنیاز بر اساس سفارش نبوده یا به‌موقع نمی‌رسند.
  4. محل همایش پیش از رسیدن شرکت‌کنندگان آماده نمی‌شود.
  5. نماینده گروه نمی‌تواند مخاطبان را به‌صورت صحیح هدایت نماید.
  6. نماینده گروه چیزی از همایش یاد نگرفته و رضایتی از همایش ندارد.
  7. نماینده نمی‌تواند پویایی گروه را مدیریت کرده و یا اینکه نزاع بر سر قدرت در گروه اتفاق می‌افتد.
  8. اعضای گروه علاقه‌ای نسبت به برقراری تماس با یکدیگر نداشته و زمان زیادی از دست می‌رود.
  9. شرکت‌کنندگان به‌صورت مناسب درباره همایش آگاهی پیدا نکرده و نمی‌توانند در آن شرکت کنند یا اینکه درباره اطلاعات و تجهیزاتی که بایستی در همایش به همراه داشته باشند اطلاع پیدا نمی‌کنند.

انتهای مطلب/ لینک محتوا