کسب و کار در مسیر صحیح ...

سلسله مراتب کامل فرآیند فروش یک وسیله جهت‌یابی و سیستم بنیادین از سؤال‌ها را برای پیشبرد فروش تهیه می‌کند. این سلسله مراتب فروش مانند یک زنجیره هشت مرحله‌ای مشخص است که باعث می‌شود در مسیر صحیح فروش قرار بگیرید. زمانی که به‌درستی بدانید در کجا قرار دارید و به کجا می‌روید، اعتمادبه‌نفس شما افزایش می‌یابد و درنتیجه به قراردادهای بیشتری دست خواهید یافت. این تکنیک شامل هشت مرحله می‌باشد:

  1. هدایت: به سمت فروش هدایت کنید. مشتری را با یک مزیت آغازین یا بیان صلاحیت آماده و دلگرم کنید.
  2. پرسیدن: در مورد معیارهای خرید سؤال کنید. این‌یک کشف حیاتی یا مرحله حقیقت‌یابی است که هدف آن درک و تعریف و شکل‌دهی نیازهای مشتری است.
  3. اطمینان یابی: اطمینان حاصل کردن از مکمل بودن خدمت و نیازمندی‌ها؛ با این کار مرحله کشف را به پایان می‌رسانید.
  4. پیش خاتمه: اگر قادر باشیم هریک از این نیازها را به‌گونه‌ای برآورده کنیم که موجب رضایت ما شود، آیا با ادامه این روند خشنود خواهید بود؟
  5. ترتیب اهمیت معیارها: مهم‌ترین معیارها را مشخص کنید.
  6. هماهنگی: سازگاری راه‌حل مناسب را ایجاد کنید. مزایای محصول یا خدمت را با هریک از نیازها هماهنگ کنید و هرکدام را به ترتیب علامت بزنید.
  7. پرسش مجدد: دوباره بررسی کنید که مشتری از این‌که شما می‌توانید پاسخگوی نیازهایش باشید خرسند است. به‌عنوان نمونه از او بپرسید: آیا از این‌که هریک از این موارد را تحت پوشش قرار دهیم، راضی هستید؟
  8. اختتام: درخواست معامله کنید.

انتهای مطلب/