شرکت نه تنها باید به نحو موثری با مشتری ها، تامین کنندگان و واسطه ها در ارتباط باشد، بلکه باید با تعداد بیشتری از جوامع ذینفع نیز پیوند داشته باشد. یک جامعه به هر گروهی اطلاق می شود که در توانایی شرکت در دستیابی به اهداف خود سهم بالقوه یا بالفعل داشته و یا بر آن موثر باشد. روابط عمومی شامل برنامه های مختلفی در تبلیغ یا حمایت از وجهه یا تک تک محصولات یک شرکت می باشد.

یک شرکت هوشمند جهت مدیریت موفق ارتباط با جوامع کلیدی دست به اقدامی مشخص می زند. اکثر شرکت ها دارای یک بخش روابط عمومی هستند که رویکردهای عمومی سازمان و توزیع اطلاعات و ارتباطات جهت ایجاد رضایت و اعتبار را زیر نظر دارد.

برترین روابط عمومی ها به مدیریت ارشد شرکت مشاوره می دهند تا برنامه های مطلوبی را اتخاذ نموده و اقدامات بدون توجیه را حذف نمایند تا در نخستین مرحله نتیجه ای منفی حاصل نشود. پنج اقدام زیر توسط مشاوره روابط عمومی پیشنهاد می شود:

  • روابط با نشریات: ارائه اخبار و اطلاعات درباره سازمان در مطلوب ترین شرایط
  • تبلیغ محصول: تلاش های حمایتی جهت تبلیغ محصولات خاص
  • روابط شرکت: افزایش آگاهی از شرکت از طریق روابط داخلی و خارجی
  • اعمال نفوذ: برقراری ارتباط با قانون گذاران و مسئولان دولتی برای حمایت یا رد کردن قوانین و مقررات
  • مشاوره: ارائه توصیه به مدیریت در مورد مسائل عمومی و جایگاه و وجهه شرکت در شرایط مناسب یا بحرانی.

انتهای مطلب/

همچنین بخوانید:   آژانس روابط عمومی چه می کند؟