کسب و کار در مسیر صحیح ...

بر اساس قانون پارتو، ۸۰ درصد نتایج کسب و کار ناشی از ۲۰ درصد فعالیت‌ها می‌باشد. پارتو به افراد و شرکت‌ها توصیه می‌کند تا با تمرکز و اولویت‌بندی فعالیت‌های خود بر روی کارهایی متمرکز شوند که موجب بیشترین نتایج خواهد گردید. در پروسه برنامه وفاداری بهتر است ابتدا مشتریان سودآور شناسایی‌شده و سپس سناریوهای وفاداری برای حفظ و نگهداری و همچنین تأثیرگذاری بر روی سایر مشتریان تدوین و اجرا گردد.

طبق یک مطالعه انجام شده، مشتریان به ۳ دسته مشتریان وفادار، مشتریان خنثی و مشتریان آسیب پذیر تقسیم شدند. بر اساس این پژوهش ۲۰ درصد مشتریان تمایل به تعریف منفی از شرکت داشته (مشتریان آسیب پذیر)، ۵۰ درصد تمایل چندانی برای تعریف مثبت از خود بروز نداده‌اند (مشتریان خنثی) و ۳۰ درصد تمایل به تعریف مثبت داشته‌اند (مشتریان وفادار).

همچنین مشخص گردید که مشتریان آسیب پذیر ۸۰ درصد نیاز خود را از رقبا تأمین کرده، مشتریان خنثی ۴۵ درصد از رقبا و مشتریان وفادار ۸۰ درصد نیاز خود را از شرکت تأمین کرده‌اند. علاوه بر آن مشتریان آسیب پذیر ۳ درصد ارزش آفرینی برای شرکت داشته، مشتریان خنثی ۱۷ درصد و مشتریان وفادار ۸۰ درصد.

مشابه پژوهش ذکر شده، تحقیقات بسیاری نیز صورت گرفته که در ادامه به برخی نتایج حاصله اشاره خواهیم کرد:

  • ۵۸ درصد حجم خرید توسط مشتریان وفادار اتفاق خواهد افتاد.
  • ۴۹ درصد مشتریان حاضرند در طول برنامه وفاداری، خرید بیشتری داشته باشند.
  • ۷۶ درصد مشتریان بر این تصور هستند که برنامه وفاداری قسمتی از برنامه ارتباط با برند می‌باشد.
  • ۸۳ درصد معتقدند که برنامه وفاداری موجب حفظ ارتباط با برند شده است.
  • ۵ درصد افزایش وفاداری مشتریان، بین ۲۵ الی ۱۰۰ درصد موجب افزایش سودآوری خواهد گردید.
  • ۶۴ درصد واسطه‌های شبکه فروش اهمیت برنامه‌های وفاداری را تائید نموده‌اند.
  • ۶۹ درصد مشتریان وقتی اولین فایده را از برنامه وفاداری می‌بینند، تبدیل به مشتریان وفادار خواهند شد.
  • ۵۰ درصد مشتریان سبک زندگی خود را بر اساس دریافت امتیازات بیشتر در برنامه وفاداری تغییر می‌دهند.

انتهای مطلب/