نیروهای محرک در محیط کسب و کار را که شامل متغیرهای بیرونی و درونی هسند و ارتباط مستقیمی با سناریوی متغیر خرده فروشی دارند، می توان محیط کسب و کار خرده فروشی نامید. با توجه به تعریف فوق، می توان نتیجه گرفت که محیط کسب و کار در بخش خرده فروشی هر دو متغیر بیرونی و درونی را شامل شود. محیط کسب و کار پویا است و خرده فروشان نیازمند اتخاذ راهبردهای آمیزه ای خرده فروشی طبق عوامل بیرونی محیط هستند.

رقابت: محیطی که در آن کسب و کار ما انجام می شود، در معرض تغییرات پویا بوده است. خرده فروش برای تعامل با محیط پیوسته متغیر، نیازمند به روز بودن در مورد عوامل تاثیرگذار بر کسب و کار خود است. خرده فروش باید تحلیل SWOT (نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها) شرکت خود را اجرا کند تا وضعیت فعلی آن را در صنعت دریابد. اگر فروشگاه خرده فروشی خود را با تغییرات محیط منطبق نکند، قادر به دوام و رقابت در بازار نخواهد بود.

پویش بازارها، حوزه و محل تحلیل برای خرده فروش: اگر خرده فروشی در حال برنامه ریزی برای ورود به بازار جدیدی باشد، پس مطمئن شود که مطالعه امکان پذیری را در مورد بازاری که قصد ورود به آن را دارد به خوبی اجرا کند. در این مورد خرده فروشان باید تحلیل مدل PEST (تحلیل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری) را اجرا کنند. آنها باید در حوزه و محل فروشگاه را نیز تحلیل کنند و این به درک اینکه مشتری برای خرید از فروشگاه چه مسافتی را باید بپیماید، کمک خواهد کرد.

همچنین بخوانید:   سودآوری مشتری در مدیریت ارتباط با مشتریان

فرهنگ و قوانین حقوقی در کشورهای مختلف: برای یک خرده فروش بسیار مهم است که طبق قوانین حقوقی کشوری عمل کند که در آن کسب و کار خود را اداره می کند. برای نمونه وال مارت وارد آلمان شد و راهبرد مشابهی را به کار گرفت. نظام حقوقی آلمان بیان می کند که هیچ شرکتی مجاز به فروش کالای خود زیر حداکثر قیمت خرده فروشی نیست. بنابراین مردم آلمان ترجیح دادند از وال مارت خرید نکنند. از این رو هر خرده فروشی باید از مسائل فرهنگی و حقوقی محیط خود آگاه باشد.

طراحی آمیخته ی خرده فروشی: به کمک آمیخته خرده فروشی، خرده فروش می تواند شیوه های مختلف را ترکیب کند تا برای جذب مصرف کنندگان خود، به یک راهبرد بازاریابی دست پیدا کند. آمیخته خرده فروشی متغیرهایی از قبیل تنوع کالا، طبقه بندی، راهبرد قیمت گذاری، آگهی، تبلیغات، چیدمان، طراحی فروشگاه و محل عرضه دیداری کالا را شامل می شود. خرده فروش باید آمیزه ی مناسبی از فعالیت های فوق را داشته باشد تا کسب و کار را با موفقیت اداره کند.

انتهای مطلب/