مدل ویژگی‌های شغلی هک من بر ویژگی‌های خاص شغل، وظایف و فعالیت‌های آن، نحوه کنار هم قرار گرفتن آنها و تأثیر آن بر کلیت شغل متمرکز می‌شود. این مدل بر پایه این فرض استوار است که سازماندهی بهینه فعالیت‌ها از طریق جلب مشارکت کارکنان و چشم‌اندازی بهتر برای آنها، میزان رضایتمندی آنها را بالاتر می‌برد. امروز در کسب و کار دماوند شرایط بهینه برای فعالیت‌های یک شغل را در چارچوب مؤلفه‌های زیر مطرح می کنیم:

تنوع در مهارت_ فعالیت باید ساختاری تنوع داشته باشد تا کارکنان بتوانند و از توانمندی‌های مختلف خود و ابعاد گوناگون مهارت‌های خود استفاده کنند.

هویت فعالیت_ کارمند باید بتواند کلیت فعالیت را ببیند و قادر باشد یک فعالیت کامل را شکل بدهد نه اینکه صرفاً یک کانال مجزا از یک فعالیت بزرگ‌تر باشد.

اهمیت فعالیت _ فعالیت باید یک جزء مهم از کل باشد و این امر به کارکنان اجازه می‌دهد که جزئی از یک کل بزرگ‌تر باشند و احساس کنند که در یک امر باارزش سهیم هستند.

استقلال فعالیت_ کارکنان باید تا حد امکان از آزادی عمل برخوردار باشند تا بتوانند به‌طور مستقل فعالیت خود را به انجام برسانند و از عهده برنامه‌ریزی‌ها و آمادگی‌های لازم برآیند.

بازخورد فعالیت_ کارکنان نیاز دارند در مورد انجام موفقیت‌آمیز فعالیت‌های خود و نیز نحوه انجام آنها بازخورد مستقیم بگیرند.

ابعاد پنج‌گانه ساماندهی و ساختار فعالیت، آثار روانشناسی متفاوتی بر روی تک‌تک کارکنان دارد. این مقوله همچنین با توجه به توسعه ی تک تک کارکنان متفاوت خواهد بود و هرکدام از این ابعاد تأثیر متفاوتی بر روی آنها دارند.

انتهای مطلب/