پیامدهای تجربی به طور گسترده به عنوان آمیزه ای از پاسخ های ادراکی، عاطفی، احساسی، رفتاری مشتریان بیان می شوند. اگرچه منافع احساسی و لذت بردن برای ایفای یک نقش مهمتر در شکل دهی تجربه مشتری گزارش می شوند. در مطالعه ای که به بررسی ابعاد عاطفی تجربیات خرید پرداخته است نشان می دهد که عواطف مثبت به شدت مرتبط با پیامدهای خرید هستند. تعاریف و مشخصات قبلی تجربه مشتری حاکی از این بودند که تجربه مشتری می تواند در چهار حوزه لذت، فراغت، حالت و تمایز تعریف می شوند.

لذت:

به خرید به عنوان یک تجربه خرده فروشی لذت بخش پرداخته شده است. دامنه شادی و خوشحالی ناشی از تجربه خرید، مبین لذت خرید هستند. مشاهده شده که مشتریان هنگام خرید اغلب در حالتی خوشایند هستند. پاین و گیلمور تجربه را یکپارچه سازی ابعاد انتخاب، درگیر شدن و سرگرمی براساس مشارکت فعال یا مشارکت مثبت مشتری در کل فرایند می دانند. لذت به عنوان منبعی از انگیزه در خرده فروشی یافته شد. مشتریان احساس رضایت قوی از خرید دارند، که اغلب به عنوان تجارب فردی یا شخصی بیان می شوند. این احساسات منجربه رویکرد و رفتار سلبی درخلال خرید می شوند.

خلق:

تجارب خرید منعکس کننده مزایای عاطفی، احساسی و پاسخ های تحت عنوان احساسات مثبت و خلق هستند. خلق به احساسی ملایم و گذرا و به طور کلی موثر اشاره دارد که نقش مهمی در تبیین تجربه خرید ایفا می کند. کیفیت تجربه خرید به طور چشمگیری به خلقیات خریداران و درگیری آنها درفرایند خرید و نیز تمایل برای خرید موثر است.

همچنین بخوانید:   رضایت مشتری و نقش آن در وفاداری مشتری

لیل جاندر و استراندویک و ریچین، بیان داشته اند که نقش احساسات مثبت، حسن نیت، خوشحالی و هیجان در ایجاد یک تجربه مشتری خوشایند و به یادماندنی موثر است. مشاهده شده که فضای خرده فروشی برخلقیات مشتریان موثر است.

فراغت:

خرید در بسیاری فعالیت های خرده فروشی به عنوان فعالیتی فراغتی گزارش شده است. این موضوع با ارزش نمادین سرگرمی و تجارب لذت بخش در ارتباط است. خرید به عنوان فعالیتی فراغتی، منجربه رضایت و لذت و احساس آزادی می شود. خرید یک فرار از زندگی روزمره و منجربه آرامش گرفتن و کاهش استرس است.

تمایز:

تجربه مشتریمنبعی عظیم از تمایز و مزیت رقابتی است. هر تجربه منحصربه فرد است و از درگیری شخصی، انتزاعی و درونی مشتری نشات می گیرد. در مطالعه فروشگاههای مد به این نتیجه رسیده اند که طراحی مغازه و فضای آن شخصیتی به خصوص و متمایز به مغازه می دهد و درک اصالت سادگی و پیچیدگی، زیبایی شناسی و ناخوشایندی را ایجاد می کنند. پالمر تجربه را امری منحصربه فرد می داند که زندگی را از روزمرگی خارج می کند.

تجارب موفق آنهایی هستند که ازدید مشتری، منحصربه فرد، ماندنی، و در طول زمان پایدارند. توانایی خرده فروش در خلق رخدادهای یکتا، بی نظیر و دلپذیر، به فروشگاه خرده فروشی تصویری متمایز برای درک و تشخیص می دهد. یافته های مطالعات پیشین نشان می دهد که تجربه مشتری خرده فروشی، پاسخی به احساسات از قبیل لذت، فراغت، تمایز و حالت تجربه شده به وسیله مشتری در یک مغازه خرده فروشی است.

انتهای مطلب/