مارکترها توصیه می کنند که مارکتینگ در سطح کل سازمان و کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد، اما مارکتینگ در کسب و کار کوچک و متوسط بیشتر با روش های کارآفرینانه سروکار دارد تا روش های متداول. همان طور که اغلب کارآفرینان به مارکتینگ به عنوان فعالیتی فراگیر نگاه می کنند.

چیزی که کارآفرینان به دنبال آن هستند مارکتینگ به منظور دستیابی به رشد و توسعه کسب و کار می باشد. به عبارت دیگر از نگاه کارآفرینان کسب و کار کوچک، مارکتینگ فقط یک وظیفه سازمانی مانند حسابداری یا مدیریت منابع انسانی نیست، بلکه مارکتینگ هسته اصلی کسب وکارشان است.

انجمن مارکتینگ AMA در تعاریف خود آورده است: کارآفرینان از نوآوری برای خلق ارزش افزوده در برنامه های مارکتینگ خود استفاده می کنند و هدف نهایی آن ها تأمین نیازهای مشتریان، انتقال ارزش و جلب رضایت آن هاست. به این ترتیب فعالیت های مارکتینگ در کسب و کار کوچک و متوسط به عنوان تاکتیکی برای بهره برداری از موقعیت های تجاری تفسیر می شود. کارآفرینان به مارکتینگ همچون یک فلسفه سازمانی و یا استراتژیک توجه ندارند، بلکه بیشتر آن ها مارکتینگ را در برابر فروش و استفاده از روش های پیشبرد فروش می دانند.

اغلب کسب و کارهای کوچک و متوسط فروش خود را بدون برنامه ریزی عملیاتی مارکتینگ انجام می دهند. روش های مارکتینگ این شرکت ها معمولاً رسمی نبوده و فعالیت های مارکتینگ معمولاً منحصربه فرد و مبتنی بر سلایق صاحبان کسب و کار است. تعریف های آن ها از مارکتینگ برگرفته از ذهنیات شخصی بوده و تأکیدشان بر جذب مشتری و به کارگیری تکنیک های ترفیع می باشد و این در حالی است که فعالیت هایی همچون شناسایی نیازهای مشتری، زیرساخت مارکتینگ و کسب و کار، توسعه محصول، تکنیک های قیمت گذاری و کانال های توزیع را نادیده می گیرند.

همچنین بخوانید:   برای موفقیت بلندمدت مشتریان را گزینش کنید

انتهای مطلب/