کسب و کار در مسیر صحیح ...

دیدگاه بازاریابی اجتماعی بر مبنای مفاهیم کلیدی آمیزه بازاریابی اجتماعی زیر شکل می‌گیرد:

نظریه مبادله

بر اساس این نظریه زمانی بین دو نفر یا دو گروه، مبادله صورت می‌گیرد که منافع حاصل از داشتن یک محصول یا کالا از میزان هزینه‌هایی که برای به دست آوردن آن صرف می‌شود بیش‌تر باشد. به‌عبارت‌دیگر، وقتی محصولی توسط مشتری خریده می‌شود که ارزش درک شده داشتن آن از هزینه‌های صرف شده بیشتر باشد.

توجه به مشتری

در بازاریابی اجتماعی، اطلاع از نظرات، خواسته‌ها، نیازها و ترجیحات مشتری و ارائه خدمت، ایده یا رفتار متناسب با آن، اصلی مهم به شمار می‌رود. در تمام فرآیند بازاریابی اجتماعی، توجه به مشتری و حرکت در مسیر برآورده کردن نیازهای او به‌وضوح دیده می‌شود.

توجه به رقابت

توجه به اصل رقابت و درک بازار رفتار موردنظر، رمز موفقیت در استفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی است. فهم درست از ایده‌ها و رفتارهای رقیب و بالا بردن میزان منافع رفتار موردنظر و یا کاستن از میزان هزینه‌ها و موانع دستیابی به آن، بازار رقابت را به نفع محصول یا خدمت تغییر خواهد داد.

تصمیم‌گیری مبتنی برداده ها

اساس هر برنامه بازاریابی اجتماعی مؤثر را پژوهش‌های درست و علمی تشکیل می‌دهد. هرچه شناخت بیشتری در مورد بازار و گروه مخاطب (مشتریان) وجود داشته باشد، برنامه‌ها دقیق‌تر و مؤثرتر طراحی و اجرا خواهد شد.

آمیزه بازاریابی

مفهومی کلیدی است که در بازاریابی اجتماعی آن را چنین تعریف می‌کنند: «مجموعه‌ای از ابزارهای قابل‌کنترل که با ترکیب آن‌ها، امکان پاسخ‌گویی به بازار هدف و گروه مخاطب وجود دارد». به‌عبارت‌دیگر، آمیزه بازاریابی دربرگیرنده تمامی اقداماتی است که تولیدکننده محصول یا ارائه‌دهنده خدمت انجام می‌دهد تا به‌صورت نظام‌مند بر بازار تقاضای محصول یا خدمت اثر گذارد. به آمیزه بازاریابی ۴p هم گفته می‌شود که از ابتدای معادل انگلیسی کلمات محصول (product)، قیمت (price)، مکان (place) و ترویج (promotion) گرفته‌شده است.

انتهای مطلب/ لینک محتوا