تلاش برای طراحی نوعی استراتژی مارکتینگ که برای تمام دسته های مشتری (مشتریان پیشگام، پذیرندگان اولیه، اکثریت اولیه، اکثریت موخر، مشتریان کند؛ رجوع شود به: خصوصیات مشتریان براساس زمان خرید) مناسب باشد در پذیرش محصول شما ایجاد پایداری خواهد نمود. محصول شما همانند مصرف کنندگان و رفتارشان به بهترین حالت خواهد رسید. به همین دلیل باید بدانید که برای کدام دسته از مصرف کنندگان مارکتینگ محصول می کنید تا بتوانید نیازهای آن ها را درک کنید و نوعی پیام مارکتینگ طراحی کنید که با آنها سازگار بوده و موجب پذیرش محصولتان گردد.

از تعدادی از پیشگام ها دعوت کنید تا در توسعه و بهبود تولید شما به عنوان گروه اصلی در تحقیق شرکت کنند. این کار دو دلیل دارد: اول این که با پیشگام ها رابطه برقرار می کنید و دوم اینکه درنتیجه، آنها محصول شما را تایید خواهند کرد.

پذیرندگان اولیه را با استخدام برخی از آنها به عنوان شرکای آزمایشی به کار گیرید. در انجام این کار باید به بازخورد پذیرنده ها توجه کنید. مطمئن شوید که پیشنهادهای آنها را ارزیابی و اجرا می کنید. همچنین، باید برای این پذیرندگان اولیه پاداش در نظر بگیرید. آنها را به عنوان رهبر ترقی دهید و باعث شوید عزت نفس پیدا کنند. می توانید این کار را با پوشش رسانه ای و یا تبلیغات انجام دهید. مهم است که در طول این فرآیند با گوش کردن و ارائه بازخورد رابطه خود را با این پذیرندگان حفظ کنید.

با دادن اشانتیون، هزینه های پایین تر و ضمانت عملکرد، افرادی را از اکثریت اولیه جذب کنید. برای این کار فقط از مارکتینگ اصلی و تبلیغات رسانه ای استفاده کنید، چراکه مصرف کنندگان این گروه اشتراتژی های مارکتینگ را با اعتبار شما مرتبط می دانند. همچنین به خاطر داشته باشید که باید برای مصرف کنندگان همه چیز را ساده کنید. مزایای محصول شما برای اینکه به خرید منجر شود باید به روشنی منتقل گردند.

همچنین بخوانید:   آینده صنعت خرده‌فروشی برندهای لوکس

برای پذیرش از جانب اکثریت موخر پیام مارکتینگ خود را به جای مزایا، بر هنجارهای اجتماعی معطوف کنید. به آنها نشان دهید که چگونه پذیرش پیشنهاد شما، آنها را قادر می سازد در سطح گروهی که در آن هستند یا می خواهند، بمانند.

در فرآیند پذیرش، به افراد کند در سطح بالایی امکان کنترل دهید، یعنی کاری کنید آنها بتوانند زمان، مکان، چگونگی و دلیل پذیرش محصول شما را کنترل کنند. برای مارکتینگ محصول در این گروه باید از پیام مارکتینگ خود جهت ایجاد آشنایی با محصول جدید استفاده کنید. این که افراد این گروه ببینند افراد کند دیگر محصول شما را می پذیرند به آنها کمک می کند. توجه خود را به افراد کند تنها زمانی معطوف کنید که دسته اکثریت موخر را درنظر گرفته اید. دلیل آن این است که مصرف  کنندگان گروه اکثریت موخر در بسیاری از ترس ها با افراد کند مشترک هستند و به انتقادهای افراد کند در زمینه پذیرش محصول توجه می کنند.

انتهای مطلب/