خلاقیت به عبارت خیلی ساده همان حل مسئله با شیوه ای نو و متفاوت است. فرد با روبه رو شدن با مسئله، به دنبال جواب، راه حل و تصمیم مناسب است. در ادامه به بیان عناصر خلاقیت می پردازیم؛

  1. اگر افراد را مورد مقایسه قرار دهیم کدام یک از آن ها را خلاق تر معرفی می کنیم؟ احتمالا فردی که بتواند ایده های فراوان و زیاد در یک مسئله ای که پاسخ های آن روشن نباشد را ارایه دهد. این فرد به علت فرایندهای ذهنی آماده تر و تجربه بیشتر نسبت به دیگران توانسته است ذهن خود را بیش تر و بهتر با این مسئله درگیر کند و ابعاد مختلف مسئله را مورد مداقه قرار داده است به عبارت دیگر ذهن او پویا است. این نشانه های اول ومهم ذهن خلاق است.
  2. اگر افراد مقایسه گردند و فردی نسبت به دیگران بتواند ایده های خود را به طور پخته تر و در عین حال کاربردی ارائه دهد نسبت به دیگران در این شاخص بهتر آمادگی ذهنی از خود نشان داده است یعنی توانسته است ذهن خود را نسبت به مسئله مورد بررسی بسیط نشان دهد پس نشانه دوم ذهن خلاق، بسیط بودن می باشد.
  3. در بررسی کارهای خلاقانه افراد نشانه بعدی که می تواند به عنوان یک شاخص در مورد خلاقیت مورد بررسی قرار گیرد میزان نو و جدید بودن است. این نشانه را ابتکار گویند.
  4. نشانه های دیگری که از دوران کودکی بسیار فعال است و به عبارتی ذات خلاقیت تلقی می شود تخیل است. تخیل یعنی توانایی تجسم پدیده ها در ذهن، هرچه این تجسم از طبیعت و محیط کم تر باشد و بیشتر ماحصل ذهن فرد باشد آن تخیل عمیق تر است. در فضای کسب و کار افراد خلاق به لحاظ داشتن توانایی تخیل، مشکل و نارسی های سیستم خود را در ذهن مجسم می کند و در زمان های مختلف با تجسم روی مسئله می اندیشند و ماحصل ذهن خود را به موقع ارائه می دهند. بنابراین تخیل در ایده سازی نقش بسیار مهمی دارد.
  5. نشانه دیگری که از عناصر خلاقیت به شمار می آید انعطاف ذهنی است یعنی ذهن نرمش خود ابعاد و زوایای مختلف مسئله را بررسی می نماید. در این صورت امکان خلاقیت مهیا می شود.

انتهای مطلب/