مدل ارائه خدمات در دماوند

مدل ارائه خدمات در کسب و کار دماوند مبتنی بر سه بعد: ۱- انسان محور ۲- قابل اجرا ۳- به صرفه می باشد؛

به صرفه

  • متناسب با استراتژی
  • تامین کننده اهداف مالی
  • ریسک متناسب
بیشتر

بررسی استراتژیک

بررسی ابعاد مالی

روش ورود به بازار

بررسی ریسک و هزینه

قابل اجرا

  • بردن ایده به حیطه اجرا
  • مبتنی بر صنعت
  • لحاظ نمودن محدودیت ها و امکانات
بیشتر

مستندات فنی

بررسی و ارزیابی ایده ها

انسان محور

  • خلاقانه
  • راهکار برای کاربران
  • حل یک مشکل از کاربران
بیشتر

ui / ux / cx

طراحی محصول

تحقیق کاربران