Marketing RFP سندی است که بر اساس آن چارچوب و ساختار پیشنهادی برای اجرای پروژه مارکتینگ و توسعه کسب و کار، توسط کارفرما ارائه می گردد. پس از ارسال RFP توسط کارفرما، شرکت مشاوره مارکتینگ وظیفه دارد طرح در خواست را بررسی نموده و بر اساس آن پروپوزال و طرح پیشنهادی خود را برای انجام پروژه ارائه دهد.

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.