طبق آنچه که کمره‌ئی مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی خبر داد، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه‌شان کمتر از ۸ درصد است، نمی‌توانند سود شناسایی شده سالیانه را بین سهامداران تقسیم کنند، بلکه این سود را به افزایش سرمایه اختصاص دهند.

به همین منظور نسبت کفایت سرمایه و تغییر و تحول سرمایه‌ بانک‌هایی که در از کفایت سرمایه کمتر از ۸ و در مرز استاندارد قرار دارد را مورد بررسی قرار دادیم.

آخرین صورت مالی تدوین شده برخی بانک‌ها همچنان صورت مالی سال ۹۴ است که در این بین با توجه به تغییرات سرمایه و نسبت کفایت سرمایه در سال ۹۴، دامنه کفایت سرمایه برآورد شده است.

به نظر می‌رسد نرخ کفایت سرمایه بانک اقتصاد نوین به دلیل ثبت ۶۲۴ میلیارد تومان زیان در صورت مالی ۶ ماهه ۹۵، با وجود افزایش ۱۸۲ میلیارد تومانی سرمایه، به نسبت استاندارد ۸ درصد نرسیده است.

همچنین به نظر می‌رسد نسبت کفایت سرمایه بانک‌های گردشگری، پست بانک، ایران زمین، هم با توجه به عدم افزایش سرمایه و یا تغییری خاص در ترازنامه به نسبت ۸ درصد نرسیده باشد.

بانک‌های سامان و دی در صورت مالی سال ۹۴ در سطح ۸ درصد بودند اما با توجه به افزایش نیافتن سرمایه در سال گذشته به احتمال بسیار زیاد نسبت کفایت سرمایه آنها به کمتر از ۸ درصد رسیده است.

بانک آینده در سالی که گذشت توانست سرمایه بانک را از ۸۰۰ میلیارد به ۱۶۰۰ میلیارد تومان برساند. آمار دقیق و جدیدی درخصوص نسبت کفایت سرمایه این بانک منتشر نشده است اما با توجه به اینکه نسبت کفایت سرمایه این بانک در سال ۹۴، به میزان ۲.۵۴ درصد بود، به نظر نمی‌رسد نسبت کفایت سرمایه این بانک به رقم استاندارد ۸ درصد رسیده باشد.

بانکسرمایه فعلی (میلیارد)نرخ کفایت سرمایه ۹۵نرخ کفایت سرمایه در سال ۹۴افزایش سرمایه در یک سال اخیر
ملت۵۰۰۰۶.۱۳۶.۰۹۱۰۰۰ میلیارد
بانک قوامین۴۰۰۱.۵۴۲.۱۳نداشته
سامان۸۰۰منتشر نشده۸نداشته
دی۶۴۰منتشر نشده۸نداشته
ایران زمین۴۰۰منتشر نشده۵.۳نداشته
صادرات۵۷۸۰۰.۶۶-۴.۰۴نداشته
تجارت۴۵۷۰۳.۶۴.۶نداشته
اقتصاد نوین۱۱۳۱منتشر نشده۷.۷۵۱۸۲ میلیارد
گردشگری۶۰۰منتشر نشده۶.۴۴نداشته
پست بانک۳۲۳منتشر نشده۵.۵۲نداشته
آینده۱۶۰۰منتشر نشده۲.۵۴۸۰۰ میلیارد
سرمایه۴۰۰منتشر نشده۳.۱در دست پیگیری

به گزارش فارس، بنابراین با توجه به این قید بانک مرکزی، این ۱۲ بانک در صورت شناسایی سود در صورت‌‌های مالی سال ۹۵، نمی‌توانند سودی بین سهامداران تقسیم کند.

انتهای خبر/