بیل گیتس: اینکه شما چطور اطلاعات را جمع آوری می کنید، مدیریت می کنید و استفاده می نمایید تعیین می کند شما برنده هستید یا بازنده.

یک تیم فروش فعال حجم زیادی از اطلاعات را تولید میکند. این اطلاعات همگی در یادداشت ها، لپ تاپ ها و حافظه افرا تیم ذخیره می گردد. جزییات آن ممکن است مفقود شود، ممکن است امور مشتریان بر اساس الویت هایشان به درستی پیگیری نشود.

مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) یک استراتژی برای مدیریت روابط و تعاملات سازمان با مشتریان و مشتریان بالقوه میباشد که که به سودآوری سازمان کمک می کند. CRM به شما کمک می کند بر روابطتان با مشتریان، استفاده کنندگان خدماتتان، عرضه کنندگان و کارنان سازمان تمرکز نمایید. بخش عمده ای از بهره وری سازمان میتواند به واسطه یکCRM خوب که تمامی زنجیره تامین سازمان را پوشش می دهد، تامین گردد.

چرا CRM مهم است؟
CRM به رشد سازمان کمک میکند چرا که تاریخچه تمامی تعاملات با مشتریان قابل پیگری میباشد. تمامی تماس های گرفته شده، ایمیل های ارسال شده، تا جلسات برگزار شده و ارائه های صورت گرفته. حتی میتواند گام های بعدی را برای توسعه به کار های آن مشتری مورد نیاز است را تعیین نماید.
جهت توسعه فعالیتتان نیاز دارید داده های مربوط به مشتریان دائما به روز رسانی گردد، پرسنل به آن در هر لحظه دسترسی داشته باشند و یک تاریخچه کامل از تمامی تعاملات، جلسات و مدارک مشتری تهیه نمایید.
مدیریان بازاریابی با استفاده از CRM می توانند پیش بینی دقیق تر و ساده تری را در خصوص فروش انجام دهند؛ چرا که دید روشنی از مسیر خرید اولیه از عرضه کنندگان تا فروش نهایی را دارند.
یک تیم فروش فعال حجم زیادی از اطلاعات را تولید می کند. این اطلاعات همگی در یادداشت ها، لپ تاپ ها و حافظه افراد تیم ذخیره می گردد. جزییات آن ممکن است مفقود شود، ممکن است امور مشتریان بر اساس اولویت های مشتریان به درستی پیگیری نگردد.

انتهای مطلب/ لینک محتوا