شاخص کل قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩٧ برابر است با٢٩۶,۵ که نسبت به سال قبل ٢٢.٢ درصد افزایش‌یافته است. مرکز آمار اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارت‌اند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب‌وکار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی».

تغییرات شاخص بخش­های خدمات نیز به شرح ذیل است:

شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در سال ١٣٩٧ برابر است با ٣۵٧,١که نسبت به سال قبل ٢٣.۶درصد افزایش‌یافته است.

شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در سال ١٣٩٧ برابر است با ٨/۴٠۴ که نسبت به سال قبل٢٧,٠ درصد افزایش‌یافته است.
شاخص گروه «خدمات حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» در سال ١٣٩٧ برابر است با ٣۵١,۴که نسبت به فصل قبل ٣۴.١درصد افزایش‌یافته است.
شاخص گروه «خدمات واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)» در سال ١٣٩٧ برابر است با ٢٩۵,٠ که نسبت به سال قبل٢١.٠درصد افزایش‌یافته است.
شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب‌وکار» در سال ١٣٩٧ برابر است با ٢٢٠,٧که نسبت به سال قبل ١٣.٣ درصد افزایش‌یافته است.
شاخص گروه «خدمات آموزش» در سال ١٣٩٧ برابر است با ٢٨۵,۵که نسبت به سال قبل ١۶.١درصد افزایش‌یافته است.
 شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در سال ١٣٩٧ برابر است با ۴٢٢,٩ که نسبت به فصل قبل١٨.١ درصد افزایش‌یافته است.
شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در سال ١٣٩٧ برابر است با٣١۴,٢ که نسبت به سال قبل ١٧.۵ درصد افزایش‌یافته است.

انتهای پیام/