ضوابط فروش، عنصر اصلی فروش حرفه ای، حاوی چه مطالبی است؟
وقتی سازمانی با مشتری سر و کار دارد، چه مصرف کننده نهایی باشد چه مشتری سازمانی، ضرورت داشتن یک مجموعه دقیق از ضابطه فروش هرگز نباید نادیده گرفته شود.

در یک کسب و کار موفق وقتی هر تراکنشی که صورت می گیرد بر اساس ضوابط از قبل تعیین شده باشد، این اطمینان وجود دارد که مشتریان از حقوق و مسولیت های خود کاملا آگاه هستند.

ضوابط فروش می تواند طوری دقیق تدوین گردد که ضمن پوشش دادن شرایط قانونی ، اختیارات و مسولیت های طرفین، به عنوان ابزار کاری حرفه ای توسط مدیر و کارکنان فروش استفاده گردد.
ضابطه فروش حتما باید برای مدتی معین تعیین گرددتعیین این زمان بر اساس پیش بینی زمان همکاری طرفین تعیین می گردد.

ضوابط فروش باید حاوی چه مطالبی باشد؟
هر چند که ضابطه فروش بر اساس نوع داد و ستد و رابطه طرفین تعیین می شود و لذا می تواند حاوی مطالب کاملا متفاوتی باشد، کلیات بخش های تشکیل داده آن معمولا ثابت است.
این قسمت ها شامل :
۱. کاربرد ضوابط فروش
۲. تعریف و تعیین طرفین
۳. پایه و اساس کالا و خدماتی که قرار است به فروش رسند
۴. تعریف کالا و ویژگی های ضروری
۵. تعریف خدمات و ویژگی های ضروری
۶. قیمت ها
۷. شیوه و زمان پرداخت
۸. نحوه ارسال کالا و چگونگی و زمان بندی ارسال
۹. معرفی شرایط عدم ارسال کالا و خدمت
۱۰. شرایط برگشت کالا
۱۱. تعیین وظایف و مسئولیت های طرفین قرارداد
۱۲. اقدامات ضروری در خصوص کالاهای معیوب و برگشتی
۱۳. ویژگی های طرف خریدار از نظر فروشنده چیست
۱۴. تعیین اطلاعات محرمانه
۱۵. شیوه ارتباطات بین طرفین
۱۶. اقدامات در زمان های فوری و فورسماژور
۱۷. شرایط فسخ قرارداد و قطع همکاری
۱۸. ویژگی ها و حقوق شخص ثالث
۱۹. حقوق و قوانین تجاری لازم الاجرا