دبیرکل کانون بانک های خصوصی گفت: مستندات و مدارکی داریم که ۲ بانک بزرگ دست به ترویج شایعات نامطلوبی زدند که برای سپرده گذاران دل نگرانی ایجاد کرد و پس از این بحران خیلی از افراد پول شان را از بانک ها برداشته و به بانک های دیگر بردند.

محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه در دوره قبل برخی بانک ها در مسابقه افزایش نرخ سود وارد شدند، افزود: در همان زمان بانک های خصوصی به بانک مرکزی هشدارهای زیادی دادند که جلوی بانک های دیگر گرفته شود و به ناچار در این مسابقه شرکت کردند.

وی ادامه داد: بانک های خصوصی به طور رسمی اعلام کردند ما از کاهش نرخ سود استقبال می کنیم، زیرا هزینه های تمام شده آنها با این کاهش کم می شود. جمشیدی با تاکید بر اینکه باید با شایعاتی که باعث نگرانی سپرده گذاران در بانک ها می شود به طور جدی برخورد شود، گفت: اگر بانکی با این شایعات آسیب ببیند مثل بازی دومینو همه بانک ها از آن متضرر می شوند و آسیب می بینند.

انتهای خبر/ صداوسیما