بت‌شکن ۴۰ پرسش در حوزه مالی مسکن را مطرح و به برخی رویه‌های سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها نسبت به بخش مسکن و شهرسازی انتقاد کرده است. به گزارش تسنیم، وی همچنین عملکرد شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده را نقد کرده است؛ «چرا با ابلاغ سهمیه ۳۰۰۰۰۰ فقره تسهیلات بافت فرسوده به‌طور سالیانه به شبکه بانکی از سال ۱۳۹۴ تاکنون فقط ۳۵ هزار فقره تسهیلات اعطاشده است.» بت‌شکن با طرح این پرسش که «ﭼﺮا ﻃﺮح‌های ﺣﺴﺎب اﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ» خطاب به دولت تأکید کرده که چرا افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک مسکن به‌طور کامل اجرایی نشده است؟

متن «۴۰ پرسش بدون پاسخ در حوزه مالی مسکن» مدیرعامل بانک مسکن در ذیل می‌آید؛

۱- چرا سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی از ۱۵ درصد سال ۹۲ به حدود ۷ درصد در شش ماه اول سال جاری کاهش‌یافته است؟

۲- چرا حجم سرمایه‌گذاری ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ؟

۳- چرا سهم ﺑﺎزار ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ؟

۴-چرا با ابلاغ سهمیه ۳۰۰۰۰۰ فقره تسهیلات بافت فرسوده به‌طور سالیانه به شبکه بانکی از سال ۱۳۹۴ تاکنون فقط ۳۵ هزار فقره تسهیلات اعطاشده است؟

۵-چرا باوجود مجوز اعطای تسهیلات ساخت تا ۸۰ درصد مبلغ کل سرمایه‌گذاری، نظام بانکی عملکرد قابل قبولی نداشته است؟

۶-چرا علیرغم برداشتن محدودیت اعطای تسهیلات خرید مسکن، نظام بانکی در اعطای تسهیلات خرید مسکن همراهی نکرد؟

۷-چرا با تو جه به انتشار حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی اوراق رهنی در دولت یازدهم، فقط ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی منتشر گردیده است؟

۸-ﭼﺮا راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دارایی‌ها ﺑﺮای تأمین ﻣﺎﻟﯽ به‌منظور آﺑﺎدﺳﺎزی و احداث زیرساخت‌های ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ عملیاتی ﻧﮕﺮدﯾﺪ؟

۹- چرا دولت در تبصره ۳۵ اصلاحی بودجه برای تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها، بانک عامل مسکن را فراموش کرد؟

۱۰-چرا دولت و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺷﺮوع دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺷﺪه بانک عامل مسکن به دولت و افزایش سرمایه دولت از آن محل در بانک مسکن به مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال موافقت نکرد؟

۱۱-چرا باوجود تصویب دستورالعمل تأسیس و راه‌اندازی مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای مسکن (S&L) تاکنون موسسه‌ای تأسیس نشده است؟

۱۲- ﭼﺮا صندوق‌های زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘ‌ﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

۱۳- ﭼﺮا ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟

۱۴- چرا سازمان برنامه‌وبودجه و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دارای ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ نیست؟

۱۵- چرا سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﺪارد؟

۱۶- چرا در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی نتوانسته‌ایم از ﻇﺮﻓﯿﺖ سرمایه‌گذاری ﺧﺎرﺟﯽ (FDI) استفاده کنیم؟

۱۷-ﭼﺮا ﻇﺮﻓﯿﺖ تأمین ﻣﺎﻟﯽ بین‌المللی (Finance) در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی استفاده‌نشده اﺳﺖ؟

۱۸- چرا نهاد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮ و برنامه‌های ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ آن در ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ؟

۱۹- ﭼﺮا ﻧﻬﺎد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ در ﮐﺸﻮر راه‌اندازی ﻧﺸﺪ؟

۲۰- ﭼﺮا ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در پروژه‌های ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ کاهش‌یافته اﺳﺖ؟

۲۱- ﭼﺮا ﺳﯿﺎﺳﺘ‌ﻬﺎی واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ هم‌اﻓﺰاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ باسیاست‌های ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

۲۲- ﭼﺮا ﻣﺪل تأمین ﻣﺎﻟﯽ اﺣﯿﺎ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی ﺳﺎﻻﻧﻪ ۲۷۰ محله ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ پیش‌بینی‌نشده اﺳﺖ؟

۲۳- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﮑﻦ، توسعه‌ای ﻧﺸﺪ؟

۲۴- ﭼﺮا ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮﮐﺘ‌ﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﻧﺒﻮه‌ﺳﺎز در ﻣﻘﯿﺎس بین‌المللی ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

۲۵- ﭼﺮا سیاست‌های ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟

۲۶- سازوکارهای ﻣﻔﻘﻮده ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ‌ای ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

۲۷- ﭼﺮا ﺑﺎزار رﻫﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﮐﺸﻮر راه‌اندازی نمی‌شود؟

۲۸-ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ LTV (نسبت تسهیلات به قیمت یک واحد مسکونی متعارف) را اﻓﺰاﯾﺶ داد؟

۲۹- ﭼﮕﻮﻧﻪ می‌توان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺎ رژﯾﻢ پس‌انداز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد؟

۳۰- ﭼﺮا ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ عملیاتی ﻧﮕﺮدﯾﺪ؟

۳۱- ﭼﮕﻮﻧﻪ می‌توان اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ را در اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد؟

۳۲- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺪل اداره و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از بانک‌های تجاری، ﺑﺮای بانک‌های توسعه‌ای ﻧﯿﺴﺖ؟

۳۳- ﭼﺮا ﻣﺎ دارای ﻣﺪل کسب‌وکار ﺑﺎﻧﮑﺪاری توسعه‌ای ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ‌؟

۳۴- ﭼﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ توسعه‌ای وﺟﻮد ﻧﺪارد؟

۳۵- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ علیرغم ﻋﺪم ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪی از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات سخت‌گیرانه شرکت‌های دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

۳۶- ﭼﺮا ﻃﺮح‌های ﺣﺴﺎب اﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ؟

۳۷- ﭼﺮا علیرغم ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک مسکن در تبصره ۳۵ اصلاحی بودجه و تصویب هیئت‌وزیران و مصوبه مجمع، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر به‌طور ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ؟

۳۸- چرا تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۵ درباره افزایش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش داراﯾﯽ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی عملیاتی ﻧﺸﺪ؟

۳۹- ﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن برنامه‌وبودجه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﯾﺎراﻧﻪ مابه‌التفاوت ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

۴۰- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮑ‌ﻬﺎی توسعه‌ای- ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ عملکرد، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت دوﻟﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟

انتهای خبر/