حسن روحانی روز گذشته (دوشنبه) در جمع وزیر و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک کارگر و مهندسی که در یک کارخانه‌ای خوب و دقیق کار می‌کند، تنها آن‌ها نشاط پیدا نمی‌کنند، بلکه هرکسی آن جنس را می‌خرد و استفاده می‌کند، دعا برای آبا و اجداد آن‌ها که این کار دقیق و خوب را آفریدند و در اختیار آن‌ها قرار دادند می‌کنند.

روحانی تصریح کرد: چقدر ارزشمند است که محصول ایرانی بتواند با محصول خارجی رقابت کند. این رقابت با گفتن ما درست نمی‌شود که به مردم بگوییم جنس ایرانی بخریم، بلکه باید در عمل کاری کنیم که فردی که می‌خواهد خرید کند، جنس ایرانی را به خارجی ترجیح دهد و یا آن‌ها را مساوی آن‌ها قرار دهد و اگر هم مساوی هم نمی‌داند، قیمتش را با کیفیتش متناسب ببیند. یک قدم مبارزه با تحریم این است که کار با کیفیت انجام دهیم و نیازمندی خود را به محصولات خارجی رفع کنیم. این کار امکان‌پذیر است.

باید کاری کنیم مردم جنس ایرانی را به جنس خارجی ترجیح دهند
وی اضافه کرد: در بین علما می‌گویند آن عالم واقعی است که زن و بچه او پشت سرش نماز بخوانند. آن کسی که کار خوب انجام می‌دهد که خودش محصول کارخانه خودش را بخرد. اگر یک کارگر، مهندس و یا صاحب کارخانه‌ای خودش برای خانواده‌اش از محصول کارخانه خودش استفاده نمی‌کند، معلوم است که ایراد و ‌اشکال دارد و این بخش بزرگ‌ترین وظیفه این وزارتخانه است.

رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با تأکید بر اینکه اطمینان اساس کار است، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعتماد، سرمایه اجتماعی اساس کار است و شما می‌توانید با نظارت، حمایت و کمکتان این کار را انجام دهید. امروز یکی از وظایف بسیار بزرگ همه ما مدیران و مسئولان ایجاد‌ اشتغال در جامعه است. همان‌طور که ‌اشاره شد بیکاری‌، ام همه مفاسد و گرفتاری‌ها است.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این دولت در طول پنج سال و نیم گذشته یکی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افتخاراتش‌ اشتغال بوده است. منتها این ‌اشتغال را خیلی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مردم باور نمی‌کنند. هرچه از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این بیس بیکاری مشغول کار می‌کنیم، خرمن آن وجود دارد. بهترین آمار، آمار شاغلین است. در اول دولت ما کل شاغلین کشور حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است. امروز چقدر شاغل داریم. طبق آمار پاییز ما اشتغالمان حدود ۲۴ میلیون است؛ یعنی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ‌اشتغال خالص در طول این ۵ سال درست شده است؛ یعنی ما در سال به‌طور متوسط ۵۵۰ هزار شغل خالص ایجاد کردیم و لذا من می‌گویم همیشه آمار شاغلین را مقایسه کنید.

فقر مطلق نباید در کشور وجود داشته باشد

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: یکی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اهداف بزرگ ما رفع فقر مطلق است. کمیته امداد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما می‌گفت الآن فقر مطلق نیست. من در یک سخنرانی گفتم که باید رفع فقر مطلق انجام شود، آقای فتاح گفت این کار انجام‌شده است و فقر مطلق دیگر نیست. حال ما باید محاسبه کنیم برای برداشتن فقر مطلق در جامعه تلاش کنیم. البته فقر و نیازمندی در جامعه همچنان خواهد بود اما کاری کنیم که یک فقر مطلق نباشد و این وظیفه همه ماست.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم و دولت نقش نظارتی داشته باشد بیان کرد: دولت به بیش از ۲/۵ میلیون کارمند خود حقوق می‌دهد. مشابه همین عدد هم به بازنشستگان می‌دهد. کل پول صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را هم می‌دهد که البته وضع آنجا خیلی بد است.

روحانی ادامه داد: مدیریت اقتصادی به عهده وزارت کار نیست. سهامداری ‌اشکالی ندارد، ولی نباید این وزارتخانه کار اقتصادی انجام دهد. سال آینده سال واگذاری شرکت‌های مربوط به شستاست. بعضی‌ها البته کارشکنی می‌کنند، ولی برای این واگذاری باید محکم ایستاد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: واگذاری این شرکت‌ها هم مورد تأکید رهبری است و هم مورد تأکید من. رهبری ‌اشاره کرده‌اند که دولت باید دست از اقتصاد بردارد، البته خصولتی‌ها بدتر از دولت در اقتصاد حضور دارند و هیچ نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد. ما که در دولت از این شرکت‌ها بی‌خبریم، مردم هم بی‌خبرند و فقط خدا از آن‌ها خبر دارد. بدترین اقتصاد، اقتصاد خصولتی است، مخصوصاً وقتی افرادی در این شرکت‌ها باشند که در نهادهای نظارتی حضور دارند یا ضابط قضایی هستند.

وی تأکید کرد: رهبری بارها تأکید کرده‌اند نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارند. شستا هم که بین خصولتی و دولتی است. این را واقعاً باید جمع کرد. حتی شرکت‌های ضرر ده باید مجانی واگذار شود. به وزیر کار گفته‌ام تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد، البته سهامداری ‌اشکالی ندارد.

شرکت‌های «شستا» باید واگذار شوند
رئیس‌جمهور با تقدیر از محمد شریعتمداری برای اعلام مشخصات هیئت‌مدیره‌های شستا بیان کرد: ایجاد سامانه‌های شفافیت کار بسیار خوبی است. مردم باید بدانند این شرکت‌ها چگونه واگذار می‌شوند. لایحه شفافیت و همچنین لایحه تزاحم منافع در دولت در حال نهایی شدن است. نظارت عمومی به مردم و شفافیت مانع بروز فساد می‌شود.

روحانی با ‌اشاره به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسئله جوان‌گرایی تصریح کرد: جوان‌گرایی کار بسیار مهمی است. البته خود ما جوان قدیم هستیم، جوان انرژی دارد، فعال است، من خودم یادم هست که اول انقلاب سن ما حدود ۳۰ سال بود چطور کار می‌کردیم. در زمان جنگ به‌راحتی ۷۲ ساعت نمی‌خوابیدیم. الآن دیگر نمی‌توانیم، سن که بالا می‌رود مشکلات بالا می‌رود و آن نیرو و نشاط و قدرت تصمیم‌گیری از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بین می‌رود. سن که بالا می‌رود انسان مرتب احتیاط می‌کند و چرتکه می‌اندازد و مرتب دستگاه نظارتی و دادگاه در ذهنش می‌آید. جوان که هست دستگاه نظارتی قبول ندارد، می‌رود کارش را انجام می‌دهد.

وی بیان داشت: الآن وزیر جوان داریم که حالا قوه قضائیه می‌گوید از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ او شکایت می‌کنم. وزیر جوان نمی‌ترسد. کار خودش را با قدرت انجام می‌دهد، حالا یک نفر هم از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قوه قضائیه بگوید از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ او شکایت می‌کند، خب بکند. یک وزیر جوانی که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نفع مردم کار می‌کند و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دستورات بی‌ربط اعتنا نمی‌کند، این می‌شود وزیر. حالا وزیری که می‌خواهد هی حساب کند سه سال دیگر این دولت تمام می‌شود من کجا می‌روم، من را کجا می‌برند. جایی ندارند که ببرند. یک جایی با هم هستیم. ان‌شاءالله خدا توفیق دهد بتوانیم خدمتگزار خوبی باشیم.

انتهای خبر/ کیهان