تعرفه خدمات در سال ۹۹

مشاوره کسب و کار کوچک و متوسط مشاوره سازمانی توضیحات
۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان تعرفه یک جلسه مشاوره حضوری، زمان ۱۲۰ الی ۱۵۰ دقیقه
مشاوره تلفنی کسب و کار کوچک و متوسط مشاوره تلفنی سازمانی توضیحات
۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان تعرفه دو جلسه مشاوره تلفنی، زمان هر جلسه ۶۰ دقیقه
  • تعرفه مشاوره حضوری جهت تشکیل جلسات در دفتر هورموند بوده و برای جلسات در دفتر کارفرما توافقی می باشد.
  • مشاوره تلفنی در قالب دو جلسه تلفنی مشابه مشاوره حضوری انجام خواهد شد.
  • تعیین زمان دقیق جلسات پس از واریز و رزرو توسط کارفرما، با توافق کارفرما انجام خواهد شد.
  • تکمیل فرم مشاوره برای تمامی سطوح جلسات الزامی می باشد.
  • حوزه ها: مارکتینگ، برندینگ، تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ، دیجیتال برندینگ، روابط عمومی، بازاریابی و فروش، استارتاپ و کارآفرینی
طراحی کمپین کسب و کار کوچک و متوسط طراحی کمپین سازمانی توضیحات
۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان زمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از ۵ الی ۳۰ روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین طرح کمپین تبلیغاتی و رسانه ای ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.
مارکتینگ پلن کسب و کار کوچک و متوسط مارکتینگ پلن سازمانی توضیحات
۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان زمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از ۱۰ الی ۵۰ روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین برنامه بازاریابی ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.
بیزینس پلن کسب و کار کوچک و متوسط بیزینس پلن سازمانی توضیحات
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان زمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از ۱۰ الی ۶۰ روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین طرح کسب و کار ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.