موضوع اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی پدیده ای جدید در نظام بانکی کشور نیست  اما افزایش روزافزون این اضافه برداشت ها به ویژه در سال های اخیر زنگ خطری جدی را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است که می تواند پیامدهای سنگینی برای اوضاع کنونی اقتصادی ایران به همراه داشته باشد؛ این اضافه برداشت ها برای تامین نقدینگی بانک ها که برای اهداف مختلف به ویژه تسهیلات دهی و تامین هزینه تسهیلات تکلیفی اتفاق می افتد، عاملی شده است برای رشد معمول بدهی بانک ها به بانک مرکزی که می تواند منجر به تحت تاثیر قرار دادن پایه پولی و به تبع آن نقدینگی و رشد تورم نیز شود.

رشد اضافه برداشت ها در این سال ها در شرایطی اتفاق افتاده است که مدیران بانک های کشور دلیل این افزایش را در موضوعاتی از جمله تعهدات بانک ها نسبت به پیمانکاران و پروژه های عمرانی، تسهیلات تکلیفی که برعهده آن ها قرار دارد و همچنین مجموعه فشاری که بر شبکه بانکی به عنوان تامین کننده اصلی منابع مالی اقتصاد ایران اعمال می شود، عنوان می کنند.

همچنین جریمه هایی که با نرخ های بالا نسبت به این بدهی ها در طول زمان اعمال می شوند، آسیب قابل توجهی بر بدنه بانکی کشور وارد خواهند ساخت و تبعاتی از جمله عدول بانک ها از نرخ سود مصوب برای جذب سپرده های مردم از روش هایی خارج از چارچوب قانون را نیز به دنبال خواهند داشت.

در واقع کاهش نرخ سود بانکی، زیر سایه هزینه های هنگفت اضافه برداشت ها از بانک مرکزی، ناممکن به نظر می رسد؛ اگر موجودی سپرده از یک بانک خارج شده و بانک به کسری ذخایر دچار شود، باید نرخ ۳۴ درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی را تحمل کند. لذا اولین گزینه برای یک بانک، اعطای نرخ های سود بالا به سپرده گذاران خود خواهد بود.

در واقع می توان گفت نرخ جریمه اضافه برداشت یا همان نرخ استقراض از بانک مرکزی، عامل جهت دهنده میزان نرخ بهره در بازار است که پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور می تواند در پی داشته باشد.

با این حال استقراض بانک ها از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک ها، یکی از قواعد تعریف شده در نظام پولی کنونی حاکم بر کشورهای جهان است و این جزء، به عنوان بدهی بانک تجاری و دارایی بانک مرکزی ثبت می شود ولیکن عدم نظارت و مدیریت صحیح اضافه برداشت ها از یک سو موجب بار سنگین وجه التزام شده و از سوی دیگر موجب پدیده بی انضباطی می گردد، لذا ضروری است بانک مرکزی با مدیریت اضافه برداشت ها به دنبال تثبیت انضباط گرایی در سیستم بانکی کشور باشد.

در شرایط کنونی اضافه برداشت خارج از ضابطه بانک ها اغلب با اقدامات تنبیهی و جریمه هایی از سوی بانک مرکزی و هشدار به پیامدهای تورمی آن همراه است تا از تاثیر منفی این اضافه برداشت ها در رشد پایه پولی و به دنبال آن تحریک  تورم جلوگیری شود. از سوی دیگر لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا بانک ها بتوانند به صورت تدریجی و مستمر به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی بپردازند و در این راه بحران ها و تنگناهای بانک های کشور، به ویژه بانک های خصوصی و غیردولتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و سیاست های بانک مرکزی به گونه ای اجرا نشود که اوضاع وخیم بانک ها را تشدید کند.

همچنین باید دقت داشت که بانک مرکزی فقط با ابزار جریمه ۳۴ درصدی، نمی تواند اضافه برداشت بانک ها را به شکل صحیحی مدیریت  کند و ابزارهای دیگری مانند ساتنا، سامانه های مدیریت منابع و مصارف بانکی و یا تعیین سقف برداشت می تواند استفاده کند که البته هر کدام ممکن است نتایج مثبت و منفی متفاوتی را به دنبال داشته باشد.

مطابق گزارش های موجود بدهی بانک های تجاری دولتی و تخصصی دولتی به بانک مرکزی در سال ۹۵ به طور متوسط ۵/۱۳ درصد کاهش یافت اما بدهی بانک های غیردولتی و خصوصی رشد ۲۰۶ درصدی را به ثبت رساند. در این میان برخی مسوولان معتقدند اضافه برداشت بانک ها در کنترل بانک مرکزی و رو به کاهش است.

در مجموع می توان گفت نرخ جریمه ۳۴ درصدی، نرخ تنبیهی است برای بانک هایی که مدیریت منابع و مصارف داشته باشند نه اینکه مدیریت را رها کنند و از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند. اگر مدیریت منابع وجود داشته باشد، بانک ها نباید به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی بروند و در صورت اضافه برداشت مشمول جریمه می شوند. این جریمه ها نه تنها فشارهای سنگینی بر خود بانک ها اعمال می کند بلکه از سوی دیگر به واسطه  وارد شدن پول پرقدرت به حساب بانک ها امکان افزایش تورم در جامعه نیز دور از ذهن نخواهد بود که می تواند دستاورد مهم دولت یازدهم در زمینه  کنترل تورم را مورد تهدید قرار دهد.

در نتیجه برای دستیابی به توسعه و تعمیق بازار بین بانکی، سیاست کاهش و مدیریت اضافه برداشت ها از بانک مرکزی می تواند به اجرای موثرتر سیاست های پولی و اعتباری، بهبود مدیریت نقدینگی بانک ها، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات و تقویت توان مالی بانک ها در جهت تامین مالی واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری منجر شود و در نهایت می تواند با جلوگیری از افزایش پایه پولی و تورم، شرایط مساعدی برای بانک های کشور در راستای کمک به رونق و توسعه اقتصادی کشور فراهم سازد.

انتهای خبر/نسیم